مدیر گروه مهندسی برق


محسن صادقی   

دانشجوی دکتری مهندسی برق - کنترل

دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران

داخلی: 242


اعضای هیئت علمی تمام وقت گروه مهندسی برق


علی کریمیان   

               دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت

دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر

داخلی:220

اساتید هیات علمی پاره وقت گروه برق:


آقای مهندس احسان بخشي آقای مهندس فرشاد آصلاني
آقای مهندس فرزاد خلیلی آقای مهندس حسين خورزني
آقای مهندس شهرام شمس الكتابي خانم مهندس سميرا سعيدي سرائي
آقای مهندس سيدحميدرضاعادلي خانم مهندس مناشيخي ابومسعودي
آفای مهندس حسن قيصري ده شيخ خانم مهندس فرنازفروتن
آقای مهندس محمدمصباح آقای رياحي نسب مسعود