دانشجویان گرامی جهت شروع درس کارآموزی و پایان آن به نکات زیر توجه نمایند در غیر اینصورت پایان کارآموزی تایید نخواهد شد.

1-بعد از اخذ درس کارآموزی می بایست دفترچه کارآموزی از انتشارات تهیه و فرم های شماره 1 و 2 آن تکمیل و پس از امضای آن توسط استاد و مدیر گروه به واحد ارتباط با صنعت تحویل شود .در فرم شماره 1 و 2 حتماً تلفن محل کارآموزی و آدرس دقیق آن درج گردد در غیر اینصورت معرفی نامه صادر نخواهد شد.

2-دریافت معرفی نامه از مسئول واحد ارتباط با صنعت و ارائه آن به محل کارآموزی .

3-درصورتیکه درس را در نیمسال اول اخذ می نمایید تا پانزدهم بهمن و در صورتیکه در نیمسال دوم درس را اخذ می نمایید تا پایان شهریور فرصت دارید تا پایان کار را به واحد ارتباط با صنعت تحویل نمایید در غیر اینصورت درس مجدداً باید اخذ گردد .

4-در نامه پایان کارآموزی که از محل کارآموزی دریافت می شود حتماً بازه تاریخی و تعداد ساعت گذرانده شده به همراه مهر معتبر شرکت یا کارگاه درج شده باشد در غیر اینصورت مورد تایید قرار نخواهد گرفت.(نامه به صورت تایپ شده باشد)

5-جهت تایید کارآموزی توسط مسئول واحد ارتباط با صنعت باید فرم شماره 5 (داخل دفترچه کارآموزی) نامه پایان کارآموزی(که از شرکت یا کارگاه محل کارآموزی اخذ خواهد شد) و فرم نمره (که از کارشناس مربوطه اخذ می گردد)به همراه یکدیگر باشد.

 

  پرتال کار آموزی(سامانه جایابی کار آموزی)