دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه از دفاتر زيرمجموعه حوزه معاونت آموزشي تحت نظررياست موسسه ميباشد و با توجه به نقش نظارت وارزيابي در فرايند نظام آموزشي هدف اين دفتر شناسايي وضعيت موجود دانشگاه و نقاط قوت و ضعف جهت كمك به سياستگذاري و برنامه ريزي و تصميم گيري آتي دانشگاه و همچنين كمك به افزايش ارتقاء كمي و كيفي آموزشي تحقق اهداف شوراي نظارت و ارزيابي موسسه و وزارت فرهنگ و آموزش عالي ميباشد .

از طريق نظارت و ارزيابي فعاليتهايي كه در فرآيند انجام امور به عمل ميرسند بستر مناسب براي قضاوت در مورد كيفيت عملكرد فراهم ميشود .

وظایف دفتر نظارت و ارزیابی:

1. بررسي وورود اطلاعات فرمهاي ارزشيابي دانشجويان از اساتيد و تهيه گزارشات خروجي و ارائه آن به رياست محترم دانشگاه ، معاونآموزشي،مدیر محترم گروه آموزشی    

2. بررسي فرم متقاضیان حق التدريس

3. تکمیل پرونده مدرسین (حق التدریس و هیات علمی) وثبت اطلاعات ایشان            .

4. تجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه گزارش

5. بررسي و نظارت بر تشكيل كامل كلاسها و پيگيري ثبت حضور و غياب اساتيد و كلاسهاي جبراني.

6. نظارت در ارائه خدمات مناسب آموزشی به دانشجویان.

7. رسيدگي به اعتراضات دانشجويان نسبت به عملكرد آموزشي اساتيد.

8. جمع آوری آمار واطلاعات اساتید، درهر نیمسال تحصیلی.    

9. ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان

10. بررسي پرونده اعضای محترم هيئت علمي، اساتيد محترم و مدعو و اصالت مدارك تحصيلي آنها.

دانلود فرم استخدام هیئت علمی