شماره تماس های موسسه :

03136826055-58

0316827062-67

شماره تلفن ساختمان شماره دو :آزمایشگاه ها 03136850575

شماره تلفن ساختمان شماره سه :کارگاه ها 03136825381