عكس

قابل توجه دانشجویان مکانیک

در . ارسال به عكس

کلاسهای ارتعاشات و انتقال حرارت استاد سوزان محمدی چهارشنبه 94/08/06 برگزار نخواهد شد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

امکانات رفاهی

در . ارسال به عكس

خوابگاه ، مجموعه ورزشی ، سلف غذاخوری و ..و از جمله امکانات رفاهی موسسه می باشد