دانشجویان جهت بهره مندی از امکانات و زمانی که برای تحصیل در اختیارشان قرار گرفته و تداوم توفیقات خود لازم است به ضوابط و مقررات آموزشی و انضباطی  توجه کامل داشته باشند . بدیهی است عدم رعایت این مقررات باعث خواهد شد تا مواردی که دانشجو به قوانین بی توجهی نموده در کنیته انظباتی رسیدگی و تصمیم گیری شود . 

در حال حاظر دو کمیته انضباطی بدوی و تجدیدی نظر در موسسه فعال می باشد .

کمیته انضباطی بدوی موسسه :

کمیته انظباطی بدوی موسسه از ابتدای شروع کار موسسه در سال 86 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نمود 

و متشکل از 

1. معاونت دانشجویی و فرهنگی به عنوان رئیس کمیته 

2 . مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

3 . یک نفر عضو هیات علمی 

4 . دو نفر دانشجوی دانشگاه به عنوان نماینده دانشجویان 

5 . دبیر کمیته انضباطی

کمیته انضباطی تجدید نظر :

کمیته انضباطی تجدید نظر متشکل از :

1. رئیس موسسه به عنوان رئیس کمیته 

2 . مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری

3. معاون دانشجویی فرهنگی موسسه به عنوان دبیر کمیته 

4. یکی از اعضای هیات علمی موسسه به انتخاب رئیس موسسه 

5 . یک نفر دانشجوی دانشگاه به عنوان نماینده دانشجویان 

براساس مسائل و مشکلاتی که در محیط دانشگاه و بین دانشجویان پیش می آید ، جلسات کمیته انضباطی تشکیل می گردد و پیگیری و صدور رای براساس آیین نامه انضباطی موسسات غیر انتفاعی وزارت علوم انجام  می شود .

آیین نامه انضباطی موسسات غیر انتفاعی وزارت علوم