کتابخانه موسسه آموزش عالی نقش جهان از سال 86 همزمان با تاسیس موسسه کار خود را آغاز نموده است که در حال حاضر با داشتن حدود 5000 جلد کتاب ، 1700 نسخه پروژه پایانی و 500 لوح فشرده علمی و اشتراک 10 عنوان مجله معتبر  در کتابخانه به کار خود ادامه می دهد .