* ماشین الکتریکی دو منظوره

مخترع :پیام صمدی میاندوآب

 مشخصات دستگاه:

  1 - همزمان کار کردن بصورت موتوری و ژنراتوری(همزمان که بصورت موتور کار می کند می تواند  حین  کار خروجی الکتریکی با دامنه ای متفاوت با دامنه ورودی سیستم را نیز ایجاد کند)

  2- اگر شفت ماشین دو منظوره توسط نیروی محرکه خارجی (آب و باد و...) به چرخش در آید  همزمان دو ولتاژ در خروجی ایجاد می شود.

  3- صرفه جویی در هزینه های اجرایی

  4- بهره برداری از انرژی تلف شده در ماشین ها

  5- افزایش راندمان

--------------------------------------------------------

* ساخت پوشش کامپوزیتی خودروانکار ni3al-mos2    با استفاده از یک تاگت در روش رسوب فیزیکی بخار

مخترع :محمد حسین عنایتی ، مهدی میرزااقایی ، مهدی احمدی