معاونت پژوهشی

Dr.mirmohamad                دکتر مجید میرمحمد صادقی

                       داخلی : 450

                                                                 

خانم عاطفه مریدی

سمت : مسئول امور پژوهشی

داخلی :401

با توجه به اهمیت و ضرورت پژوهش، بی شک یکی از مهمترین رسالت های هر واحد دانشگاهی اهتمام ورزيدن به تحقیقات کاربردی و پژوهش های علمی است و موسسه آموزش عالی نقش جهان اهتمام ویژه ای به انجام و ارتقاء کیفی و کمی پژوهش دارد. یکی از حوزه های هدفمند و تأثیرگذار درجهت فراهم نمودن بستر مناسب برای انجام فعالیت های پژوهشی و تولید علم، معاونت پژوهشی می باشد. بدین منظور معاونت پژوهشی با تنظيم سياستهای پژوهشی و تحقيقاتي و اجرای راهکارهای مختلف تلاش می نماید تا اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان با تلاش مضاعف به انجام تحقيقات کاربردی قابل رقابت در صحنه بين المللی و با توجه به نيازهای کشور اقدام نمایند.

معاونت پژوهشی با همکاری تمام اعضاء هيات علمی و دانشجويان موسسه ، تلاش برنامه ریزی شده ای برای هدايت و حمايت پژوهشگران و ايجاد بستر مناسب برای فعاليت های علمی و پژوهشی به عمل آورده و می آورد. حاصل این تلاش دسته جمعی تدوین پایان نامه ها و رساله ها، چاپ و ترجمه کتابها، مشارکت در تدوين آيين نامه ها و مقررات ملی، چاپ صدها مقاله در مجلات معتبر خارجی و داخلی، ثبت اختراع، شرکت و کسب افتخار در جشنواره ها و عقد قرار دادهای پژوهشی با مراکز بیرون از دانشگاه بمنظور رفع نیازهای کشور بوده است.

انجام امور پايان نامه و رساله های دانشجويان، پشتيباني امور مالي، امور مربوط به شركت در كنفرانس هاي داخل و خارج اعضاي هيات علمي و دانشجويان، طرحهاي تحقيقاتي پژوهشي و كاربردي و امور مرتبط با دفتر ارتباط با صنعت، كتابخانه و مركز كامپيوتر از جمله فعاليتهای معاونت پژوهشی دانشکده مي باشد که توسط کارشناسان اداره پژوهش و زير نظر معاون پژوهشي صورت مي گيرد.

وظايف و اختيارات مديريت امور پژوهشي:

v     تشکیل شوراي پژوهشي دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات اين شورا.

v     بررسي طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام شده توسط اساتيد از نظر كيفيت و هزينه هاي پيش بيني شده.

v     تهيه، تنظيم و جمع آوري آمار و اطلاعات پروژه هاي انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذيربط.

v     تامين امكانات تجهيزاتي و وسايل و لوازم مورد نياز پروژه ها به كمك واحدهاي مربوط.

v     انجام كليه امور مربوط به انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي و اقدام در خصوص اجراي آنها.

v     برقراري ارتباط با قطبهاي علمي، صنعتي و اقتصادي مملكت به منظور شناخت طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي و نيروهاي تخصصي مورد نياز آنها.

v     دعوت از محققين و دانشمندان كشورهاي مختلف براي شركت در كنفرانس ها و سيمنارهاي علمي پژوهشي در دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط.

v     بررسي و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز واحدهاي پژوهشي با توجه به برنامه هاي تعيين شده.

v     برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي علمي و برنامه ريزي و هماهنگي براي ارائه مقالات علمي توسط اعضاي هيات‌علمي دانشگاه در كنفرانسهاي علمي بين المللي و منطقه اي خارجي با همكاري واحدهاي ذيربط دانشگاه.

v     برنامه ريزي وهمكاري با اعضاي هيات علمي در انتشار تاليفات و كتب ترجمه شده.

v     برنامه ريزي و نظارت بر مجلات علمي ـ پژوهشي دانشگاه.

v     انجام امور مربوط به فرصت هاي مطالعاتي وسفرهاي علمي و نظارت بر امور تحصيلي اعضاي هيات علمي با هماهنگي مدیریت حوزه ریاست و همكاريهاي علمي و بين الملل دانشگاه.