خانم محبوبه  دواشی                                                                                           

  سمت : مدیر مالی و اداری و  اجرایی

    داخلی 300

 خانم فاطمه دادخواه

  سمت : کارشناس امور اداری و روابط عمومی

    داخلی 101