گروه مهندسی صنایع  دانشگاه نقش جهان ازسال1387 شروع به فعالیت نمود و درحال حاضر در سه مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته صنايع گرایش ایمنی صنعتی و کارشناسي پيوسته مهندسي صنايع دانشجو می پذیرد.

این گروه دارای  250 دانشجو می باشد

 مدیر گروه صنایع
 

آقای دکتر فرزاد گرامی

داخلی:223       

                                                                                                      

کارشناس گروه صنایع

خانم فروغ یمینی

داخلی 205

                                                                                                       

 

کارگاه ها و آزمایشگاه های موجود:

-آزمایشگاه فیزیک 1

-آزمایشگاه شیمی 1

-آزمایشگاه ایمنی

-کارگاه ماشین افزار1

-کارگاه قالب سازی وریخته گری

-کارگاه برق

-کارگاه اتومکانیک

-کارگاه جوش

علم ومهندسی صنایع :رشته مهندسی صنايع، با مسايلی از قبيل: کنترل و هماهنگی فعاليتها، برنامه‏ريزی توليد، کنترل کيفيت، استفاده مؤثر ماشين‏آلات، تجهيزات و امکانات، بهبود سيستمها، بهبود ايمنی و ... سروکار دارد و مي‏تواند در طرح، ايجاد و يا بهبود سيستمهای متشکل از انسان، مواد، ماشين‏آلات و تجهيزات کمک موثری بنمايد.

مهندسی صنايع، شامل روشهايی است که منجر به بهبود عملکرد کلی سيستم مي‏شود. اين امر، توسط معيارهای اقتصادی، کيفيتی، تاثيرات محيطی و ارتباط آنها با رفاه بشر سنجيده مي‏شود، لذا حيطه وظايف يک مهندسی صنايع، وسيع‏تر از وظايف ساير مهندسان است. به عبارت ديگر، هر مهندس صنايع، علاوه بر کسب تخصص در زمينه‏های فنی بايد از آموزش کافی در علوم رفتاری و گروهی و علوم زيستی نيز برخوردار باشد.

واحدهای صنعتی و توليدی کشور عليرغم بهره مندی از ماشين‏ آلات و وسايل پيشرفته، فاقد يک نظام و سيستم صنعتی هستند. مشخصاً در اينگونه واحدها با مسائل صنعتی بطور مقطعــی برخورد و به ارتباطی منطقی بين اجزای سيستم کمتـــر توجه شده است. اين ضعف عمدتاً به لحاظ کمبــود کادر کارشناسی در سطح علمی بالا است.با بهره‏گيـــــری از فارغ‏التحصيلان اين رشتـــه مي‏توان به ميزان قابل توجهــــی به اين کمبــود پايان داد.

ضعف عمده ديگر در برنامه‏ريزی بلندمـدت در سطوح مختلف وزارتخانه‏ها و سازمانهای ستادی است. لذا فارغ‏التحصيــلان اين دوره با مشارکت رشته‏های تخصصی ديگر مي‏توانند با روشهای علمی در امربرنامه?ريزی در سطح وزارتخانه‏ها و سازمانها اين نقيصه را جبران نمايند. و نهايتاً

مهندسی صنايع علمی است که بايد آن را هنرمندانه بکار گرفت،

هنری است که بايد آن را علمی آموخت

و فنی است که بايد آن را با ذوق در آميخت.

مهندس صنايع کار يــدی مي‏کند اما کارگر نيست.

کار فکری مي‏کند، اما کارمند نيست.

مهندسی مي‏کند، اما فقط مهندس نيست.

مديريت مي‏کند، اما فقط مدير نيست.

مهندس صنايع کار آفرين است و مهندسی صنايع، خلاقيت و نوآوری

به اين ترتيب، نه تنها در واحدهای صنعتی، که در هر سازمان و سيستم ديگری، مهندسی صنايع مي‏تواند حضوری موثر داشته باشد.