تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

انتخاب واحد بر اساس سال ورود 19 تا 23 شهریورماه 96 (یکشنبه تا پنجشنبه)
شروع کلاسهای تئوری 25 شهریورماه 96 (شنبه)
حذف و اضافه 4 تا 6 مهرماه 96 (سه شنبه تا پنجشنبه)
شروع کلاسهای عملی 15 مهرماه 96 (شنبه)
ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم 97-96 18 تا 23 آذرماه 96 (شنبه تا پنجشنبه)
حذف اضطراری 26 تا 28 آذرماه 96 (یکشنبه تا سه شنبه)
پایان کلاسهای عملی 7 دی ماه 96 (پنجشنبه)
ارزشیابی استادان توسط دانشجویان از طریق سامانه و صدور کارت ورود به آزمون 9 تا 14 دی ماه 96 ( شنبه تا پنجشنبه)
پایان کلاسهای تئوری 14 دی ماه 96 (پنجشنبه)
شروع آزمون پایان ترم 16 دی ماه 96 (شنبه)
پایان آزمون پایان ترم 28 دی ماه 96 (پنجشنبه)

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

انتخاب واحد بر اساس سال ورود 9 تا 12 بهمن ماه 96 (دوشنبه تا پنجشنبه)
شروع کلاسهای تئوری 14 بهمن ماه 96 (شنبه)
حذف و اضافه 24 تا 26 بهمن ماه 96 (سه شنبه تا پنجشنبه)
شروع کلاسهای عملی 5 اسفندماه 96 (شنبه)
ثبت نام مقدماتی نیمسال تابستان 97-96 15 تا 19اردیبهشت ماه97 (شنبه تا چهارشنبه)
حذف اضطراری 1 تا 3 خردادماه 97 (سه شنبه تا پنجشنبه)
پایان کلاسهای عملی 17 خردادماه 97 (پنجشنبه)
ارزشیابی استادان توسط دانشجویان از طریق سامانه و صدور کارت ورود به آزمون 19 تا 24 خردادماه 97 (شنبه تا پنجشنبه)
پایان کلاسهای تئوری 24 خردادماه 97 (پنجشنبه)
شروع آزمون پایان ترم 26 خردادماه 97 (شنبه)
پایان آزمون پایان ترم 7 تیرماه 97 (پنجشنبه)