خلاصه مقررات آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته)


1- ثبت نام :
ماده 2- دانشجویان موظفند درمهلت هائی که توسط موسسه آموزش عالی ذیربط اعلام می شود برای ثبت نام وانتخاب واحد درسی مراجعه نمایند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه، در یک نیمسال ، بمنزله انصراف از تحصیل است . در صورت تاخیر و یا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد. ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.
تبصره - عدم مراجعه پذیرفته شدگان آزمون ورودی برای ثبت نام درنخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون انصراف از تحصیل تلقی می شود .
ماده 4- دانشجو دریک زمان حق نام نویسی وادامه تحصیل دربیش از یک رشته شاخه یا موسسه آموزش عالی را ندارد ودرصورت تخلف ، از همه موسسات آموزش عالی که ثبت نام کرده است ، اخراج می شود .
ماده 11 – تعداد واحدهای انتخابی دانشجو درهر نیمسال حداقل 12و حداکثر 20 است.
تبصره : اگر دانشجویی در یک نیمسال معدل کل نمراتش 17باشد با نظر موسسه می تواند در نیمسال بعدتا 24 واحد درسی انتخاب کند .

2- حضور وغیاب :
ماده 13- حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به درس الزامی است و ساعات غیبت مجاز دانشجو در هر درس نباید از 17/4 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غیر این صورت دانشجو برای آن درس نمره صفر خواهد گرفت .
تبصره : در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از 17/4 باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود، درس حذف می گردد .در این حال رعایت نصاب 12 واحد الزامی نیست. در عین حال نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب خواهد شد.
ماده 14- غیبت غیر موجه درامتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس، و غیبت موجه در امتحان هر درس در صور ت تشخیص شورای آموزش موسسه موجب حذف آن درس خواهد بود.

3- حذف واضافه :
ماده 16- دانشجو می تواند درهرنیمسال تحصیلی ، در مهلتی کمتر از دو هفته ، پس از شروع نیمسال ، حداکثر دودرس خود را حذف و برای دو درس دیگر ثبت نام نماید، مشروط بر اینکه تعداد واحد های انتخابی وی از حدود مقرر در ماده 11 تجاوز نکند.
تبصره : دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند مشروط به اینکه غیبت دانشجو در آن درس بیش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12واحد کمتر نشود.

4- ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو:
ماده 20- حداقل نمره قبولی در هردرس 10 است .دانشجوئی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود در اولین فرصت معین، ملزم به تکرار آن درس است. با این حال نمرات کلیه ی دروس اعم از قبولی و ردی، در کارنامه دانشجو ثبت ودر محاسبه میانگین منظور شود.
ماده 23- آموزش هر دانشکده یا واحد ذیربط هر موسسه موظفند نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال به آموزش موسسه تسلیم کنند.
تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش موسسه غیر قابل تغییر است .
ماده 25- میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال نباید کمتر از 12باشد، در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .
ماده 26- دانشجوئی که به صورت مشروط نام نویسی می کند. حق انتخاب بیش از 14واحد درسی در آن نیمسال راندارد .
ماده 27- در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی پیوسته، درسه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب ودردوره های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی ، اعم از متوالی یا متناوب، کمتر از12 باشد در هر مرحله ای که باشد از ادامه تحصیل محروم می شود.
ماده 29- دانشجوئی که به دلیل مشروطی از ادامه تحصیل محروم می شود، در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، می تواند برای تحصیل مجدد در آزمون سراسری شرکت کند و درصورت قبولی شروع به تحصیل نمای .

5- مرخصی تحصیلی وانصراف از تحصیل :
ماده 32- تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دوهفته قبل از شروع نام نویسی هرنیمسال توسط دانشجو به اداره ی آموزش موسسه تسلیم گردد.
تبصره : اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی ، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وی ابلاغ کند.
ماده 33- ترک تحصیل بدون کسب اجازه، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.
ماده 34- دانشجویی که بخواهد از تحصیل اعلام انصراف کند باید درخواست انصراف از تحصیل خود را شخصا تسلیم نماید دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست ، تقاضای انصراف را پس بگیرد وپس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر خواهد شد ودانشجو از آن پس حق ادامه تحصیل ندارد .
تبصره 1: دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به تعهداتی که دردوران تحصیل سپرده است عمل کند.

6- انتقال :
ماده 39- در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده اوانجام می شود:
1-39- شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوری که وی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود .
2-39- معلولیت موثر دانشجو به نحوی که به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد وضرورت انتقال وی محرز باشد.
3-39- ازدواج رسمی دانشجوی دختر و یا انتقال شوهر دانشجو مشروط بر آنکه شوهر دانشجو در استخدام رسمی دولت باشد وجابجائی محل زندگی وی بدون در خواست او انجام شده باشد .
تبصره 1: هریک از موارد مذکور دراین ماده باید بعداز قبولی دانشجو در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی صورت گرفته باشد.

7- شهریه:
کلیه موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی موظفند در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان مطابق تعرفه های مصوب وزارت متبوع و مفاد این بخشنامه عمل نمایند.

- چنانچه قبولی دانشجویان را سازمان سنجش آموزش کشور منتفی اعلام کند، شهریه ثابت و متغیر آن نیمسال به دانشجو مسترد می گردد.
- دانشجویان مهمان شهریه ثابت را به موسسه مبدا و شهریه متغیر را به موسسه مقصد می پردازد.
- موسسه مبدأ می تواند از دانشجویان متقاضی انتقال شهریه ثابت و متغیر ( تا سقف 16 واحد ) یک نیمسال تحصیلی را اخذ نماید.
- موسسات باید شهریه متغیر دانشجویانی را که در اول نیسمال تحصیلی، قبل از اتمام مهلت حذف و اضافه از تحصیل منصرف شوند به آنها مسترد کنند ولی می توانند شهریه ثابت و متغیر یک نیمسال تحصیلی را از دانشجویانی که بعد از مهلت مذکور انصراف از تحصیل دهند اخذ نماید.
- موسسات می توانند در صورت موافقت با تقاضای مرخصی تحصیلی دانشجو در هر نیمسال، شهریه ثابت آن نیمسال را اخذ نمایند.
- در صورت حذف اضطراری هر درس، شهریه متغیر آن مسترد نمی گردد.
- شهریه ثابت ترم تابستانی 50 درصد شهریه ثابت تعیین شده برای هر نیمسال تحصیلی است.

خلاصه آ ئین نامه انضباطی
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

ماده 4- حدود اختیارات ووظایف کمیته انضباطی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی :

الف : رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان ( از قبیل سرقت و جعل و...)
ب : رسیدگی به تخلفات آموزشی واداری، از قیبل :
1- تقلب در جلسات امتحان
2- فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان
3- ارتکاب هر عملی که که موجب اخلال یا وقفه در برنامه های دانشگاه شود.

ج : تخلفات سیاسی واخلاقی:
1- دادن اطلاعات خلاف واقع از روی عمد در موضوعات مورد نیاز دانشگاه ( از قیبل گزارش غیر واقعی درباره آموزش، وام تحصیلی ، مسکن و...)
2- توهین یا ایراد ضرب وجرح به دانشجویان دیگر ، اساتید ومسئولان وکارکنان دانشگاه .
3- عدم رعایت پوشش اسلامی.
4- توهین به شعائر اسلامی وارتکاب اعمالی برضد نظام جمهوری اسلامی (از قبیل شعار نویسی ، پخش اعلامیه و غیره ).

ماده 5- تنبیهات :
الف – تنبیهاتی که با حکم کمیته انظباطی دانشگاه درمورد دانشجو می تواند اعمال شود :
1- احضار واخطار شفاهی
2- تذکر کتبی و درج آن در پرونده دانشجو
3- توبیخ کتبی و درج آن در پرونده دانشجو
4- دادن نمره صفر در درس مورد امتحان
5- منع موقت از تحصیل حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی

ب- تنبیهاتی که فقط با حکم کمیته مرکزی انضباطی در مورد دانشجو می تواند اعمال شود :
1- منع موقت از تحصیل ، حداکثر تا سه نیمسال
2- اخراج دانشجو از دانشگاه محل تحصیل
3- محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاههای کشور
تبصره 1 : رئیس دانشگاه می تواند تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجو متخلف در کمیته انضباطی، از ورود وی به دانشگاه جلوگیری به عمل آورد ، مشروط بر اینکه مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از ده روز تجاوز نکند .
تبصره 2: هرگاه دانشجویی درمکان ها و فعالیت هایی که به عنوان دانشجو شرکت دارد ( از قبیل سفرهای علمی، محلهای کارآموزی ، خوابگاه و...) مرتکب عملی شود که برحسب قوانین کشور مستوجب کیفر باشد، کمیته انضباطی به موازات اعمال تنبیهات مقرر در این آئین نامه پرونده اتهامی دانشجو را به مراجع ذیصلاح نیز ارسال می نماید.
تبصره 3: هرگاه دانشجویی در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب خلافی شود که بنا به قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد پس از اعمال مجازات توسط مقامات ومراجع قضائی، سابقه کیفری در پرونده دانشجویی وی ضبط خواهد شد و حکم مراجع ذیصلاح د رمورد صلاحیت ادامه تحصیل دانشجو برای کمیته انضباطی لازم الاتباع خواهد بود .
تبصره 4: تمرد از اجرای احکام ودستورات صادره توسط کمیته انضباطی با تکرار تخلفات موجب تشدید تنبیه خواهد شد .